Contracte EconomiceCONTRACTUL DE MANDAT

CONTRACTUL DE MANDAT

DEFINIȚIE
Contractul de mandat este acordul de voință prin care o persoană, numită mandatar, se obligă către o altă persoană, numită mandant, de la care a primit însărcinarea să efectueze cu sau fără plată, anumite acte juridice în numele și pe seama sa.

TRĂSĂTURI JURIDICE
-este bilateral, sinalagmatic - dă naștere la obligații reciproce;
-consensual – este valabil prin acordul de voință al părților;
-cu titlu gratuit – când nu se precizează o retribuție pentru mandatar; sau cu titlu oneros – în caz contrar;
-cu executare succesivă sau temporară.

Părțile consemnează acordul de voință într-un înscris numit procură. Obiectul contractului îl constituie numai încheierea de acte juridice.
Mandatarul lucrează ca un reprezentant în contul și în numele mandantului.
Mandatul comercial are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama și socoteala mandantului.

OBLIGAȚII

Obligațiile părților
-Revocarea mandatului de către mandant;
-Renunțarea mandatarului la mandat;
-Decesul, interdicția, nesolvabilitatea sau falimentul mandantului sau mandatarului.

Obligațiile mandatarului
-să execute mandatul cu care a fost împuternicit de mandant;
-să-și îndeplinească obligațiile, respectând clauzele contractuale;
-să îl înștiințeze pe mandant de executarea mandatului;
-să dea socoteală despre gestiunea sa și să remită mandantului tot ceea ce a primit în temeiul împuternicirii sale.

Obligațiile mandantului
-să pună la dispoziție mijloace de executare a mandatului;
-să plătească mandatarului remunerația datorată;
-să restituie mandatarului cheltuielile pentru executarea mandantului.

ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE

Completați un contract de mandat pentru firma de exercițiu.


CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE

DEFINIȚIE
Locațiunea este acordul de voință prin care o persoană (fizică sau juridică) numită locator se obligă să asigure unei alte persoane, numită locatar (chiriaș) folosința temporară, totală sau parțială a unui bun în schimbul unei sume de bani numită chirie.

TRĂSĂTURI:
-bilateral (sinalagmatic) - dă naștere la obligații reciproce;
-cu titlu oneros, ambele părți urmărind un interes propriu;
-consensual - fiind valabil prin acordul de voință al părților;
-comutativ - întinderea obligațiilor reciproce sunt cunoscute de la început de părțile contractante;
-cu executare succesivă și temporară.

OBLIGAȚIILE LOCATORULUI:
-de predare a bunului în stare de folosință;
-efectuarea reparațiilor necesare întreținerii lucrului în stare bună;
-garantarea împotriva tulburărilor unei terțe persoane.

OBLIGAȚIILE LOCATARULUI:
-să folosească bunul potrivit destinației precizate în contract;
-să plătească chiria la termenul stabilit;
-să păstreze bunul în stare bună pe toată perioada contractului;
-să restituie bunul la expirarea termenului locațiunii.

Contractul de locațiune încetează prin expirarea termenului prevăzut, prin pieirea fortuită a bunului sau prin rezilierea pentru neexecutarea obligațiilor.

ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE
Completați un contract de locațiune pentru firma de exercițiu.

Niciun comentariu: