miercuri, 11 ianuarie 2017

CONTRACTUL DE LOCATIUNE

CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE

DEFINIȚIE
Locațiunea este acordul de voință prin care o persoană (fizică sau juridică) numită locator se obligă să asigure unei alte persoane, numită locatar (chiriaș) folosința temporară, totală sau parțială a unui bun în schimbul unei sume de bani numită chirie.

TRĂSĂTURI:
-bilateral (sinalagmatic) - dă naștere la obligații reciproce;
-cu titlu oneros, ambele părți urmărind un interes propriu;
-consensual - fiind valabil prin acordul de voință al părților;
-comutativ - întinderea obligațiilor reciproce sunt cunoscute de la început de părțile contractante;
-cu executare succesivă și temporară.

OBLIGAȚIILE LOCATORULUI:
-de predare a bunului în stare de folosință;
-efectuarea reparațiilor necesare întreținerii lucrului în stare bună;
-garantarea împotriva tulburărilor unei terțe persoane.

OBLIGAȚIILE LOCATARULUI:
-să folosească bunul potrivit destinației precizate în contract;
-să plătească chiria la termenul stabilit;
-să păstreze bunul în stare bună pe toată perioada contractului;
-să restituie bunul la expirarea termenului locațiunii.

Contractul de locațiune încetează prin expirarea termenului prevăzut, prin pieirea fortuită a bunului sau prin rezilierea pentru neexecutarea obligațiilor.

ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE
Completați un contract de locațiune pentru firma de exercițiu.Niciun comentariu: